Gedragsregels Bandy Vereniging Nijmegen

De volgende gedragsregels zijn binnen Bandy Vereniging Nijmegen van toepassing:

 1. Respect voor anderen is belangrijk. Elk verenigingslid stelt zich altijd respectvol op naar anderen. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over Het gebruik van onbehoorlijke of beledigende taal is onacceptabel. Verbaal en fysiek geweld binnen of buiten de ijsbaan is niet toegestaan. Pesten is eveneens niet toegestaan.
 2. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen. Ieder lid van Bandy Vereniging Nijmegen dient zich als een waardig ambassadeur voor de vereniging te gedragen.
 3. Bandy Vereniging Nijmegen toont goed gastheerschap. Voor bezoekende clubs, voor relaties, ouders en supporters, zijn wij altijd een goede gastheer. 
 4. Elk lid behoort bereid te zijn – gevraagd of ongevraagd – een aantal verenigingstaken te verrichten. Alleen met de steun van onze vrijwilligers is Bandy Vereniging Nijmegen in staat de vereniging goed draaiende te houden. De medewerking van elk lid is daarbij nodig. Via het bestuur kan men zich opgeven voor mogelijke voor taken die veel plezier op leveren en slechts beperkt tijd kosten.
 5. Elk verenigingslid heeft respect voor eigendommen van Bandy Vereniging Nijmegen en van anderen. Een verenigingslid wordt aansprakelijk gesteld voor het door zijn/haar schuld zoekraken, beschadigen of vernielen van de bezittingen van de vereniging of van anderen.
 6. Iedereen die gebruik maakt van de faciliteiten van het Triavium, houdt zich aan de regels die daar worden gehanteerd. Zo horen de fietsen in de fietsstalling en is roken binnen het Triavium verboden. 
 7. Na elke training of wedstrijd dient te laatste kleedkamer verlater ervoor te zorgen dat deze netjes wordt achterlaten. Dit gebeurt ook bij uitwedstrijden. Verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed worden in een afvalbak gedeponeerd.
 8. Alcohol houdende dranken mogen alleen genuttigd worden in de bar van het Triavium. Rond de ijsbaan is dat niet toegestaan, zoals het evenmin is toegestaan drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond het ijs achter te laten. Overmatig alcoholgebruik is verboden.
 9. Bandy Vereniging Nijmegen houdt zich aan de sanctie/strafmaat die hem/haar door de vereniging na een overtreding. 
 10. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken in het geval deze een gedragsregel Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, wordt dit gemeld aan een bestuurslid of de vertrouwenspersoon.
 11. Ieder verenigingslid is aanspreekbaar op zijn of haar wangedrag. Een verenigingslid moet zich verantwoorden wanneer hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met onze regels.
 12. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande aansturing. Hiervoor gelden tevens door het bestuur aangewezen vrijwilligers, commissieleden of overige bestuurders.


SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS

Naast de algemene gedragsregels gelden er binnen Bandy Vereniging Nijmegen voor meerdere groepen specifieke gedragsregels. Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar worden ze ook op aangesproken.

Binnen Bandy Vereniging Nijmegen onderscheiden we specifieke gedragsregels voor de volgende doelgroepen:

 1. (Jeugd)spelers
 2. Ouders / verzorgers
 3. Trainers / begeleiders
 4. Bestuur


(JEUGD)SPELERS

 • Probeer altijd te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels en houd je aan gemaakte club- en teamafspraken.
 • Vind eerlijk en prettig spelen (goede sfeer) belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden maar waardeer hem of haar in doen en laten.
 • Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander geluk en doe dit na afloop ook (bijv. met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent).
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je teamleider, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen Bandy Vereniging Nijmegen mogelijkheden bestaan te trainen, wedstrijden te spelen en gezelligheid te ervaren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 • Zet je fiets netjes in de fietsenstalling.
 • Voorkom onnodige verspilling van water of elektriciteit.
 • Toon optimale zorg voor Bandy Vereniging Nijmegen-eigendommen, kleding, ballen etc. etc.
 • Gebruik de kleedkamers waarvoor ze bedoeld zijn. Niet roken in de kleedkamer.
 • Houd het clubhok netjes, ruim de tafel op waaraan je gezeten hebt, berg tassen op in de daarvoor bestemde plekken.
 • Voorkom vernielingen en afval altijd in de prullenbakken.

 

OUDERS / VERZORGERS

 • Stimuleer een kind, dat (incidenteel) geen interesse toont, om toch deel te nemen aan een wedstrijd, training of een andere verenigingsactiviteit.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een trainer of leider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de groep waarin uw zoon of dochter is ingedeeld.
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek geweld tijdens wedstrijden of trainingen door de jeugd te voorkomen.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en leiders. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.


TRAINERS / BEGELEIDERS

 • Wees redelijk in de eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Zorg voor een goede ontvangst van tegenstanders gasten begeleiding en scheidsrechter.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen is dat trouwens ook.
 • Schreeuw niet en maak spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Ontwikkel (team-)respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Spelers hebben een trainer en een leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.
 • Lever altijd een positieve bijdrage aan de kwaliteit van onze accommodatie door o.a. de kleedruimtes na gebruik netjes achter te laten.
 • Ga zorgvuldig en netjes om met materialen van de club en ruim ze altijd netjes op.
 • Demotiveer rookgedrag en gebruik van alcohol binnen de jeugd.
 • Wees in al je gedragingen een voorbeeld voor anderen.


BESTUUR

 • Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan alle verenigingsactiviteiten voor alle leden ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 • Betrek trainers, leiders en waar mogelijk de leden bij planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
 • Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leden.
 • Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien.
 • Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit, verantwoordelijkheid en respect onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials en ouders.
 • Zorg ervoor dat spelers, trainers en leiders, sponsors en ouders zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair-play.
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht van ervaren trainers en leiders is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 • Wees zelf een voorbeeld van goed gedrag. Laat leden zien hoe het hoort.
 • Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en normen.
 • Stimuleer en schep voorwaarden zodat alle vrijwilligers de kwaliteit van hun werk voor club, leden en gasten steeds kunnen verbeteren.
 • Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit.
 • Pas de regels aan het niveau en de leeftijd van de spelers aan.
 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Geen woorden maar daden. Zorg dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van de jeugd.
 • Denk eraan dat een speler voor zijn eigen plezier deelneemt aan een voetbalwedstrijd of -training. De speler doet dit niet voor uw vermaak.
 • Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en assistenten.
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak spelers nooit belachelijk en scheld niet als er een fout gedurende een wedstrijd of training wordt gemaakt.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld en vernieling.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter en zijn assistenten.
 • Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdregels te houden.
 • Zorg ervoor dat uw eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernielingen en vervuiling.